hut be phot, thong tac ve sinh

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI CHỨNG MÀNG NÃO - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/PhuongPhapKhamHoiChungmangNao_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 948

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 700

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1277

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 924

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 534

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 817

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1346

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 579