hut be phot, thong tac ve sinh

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI CHỨNG MÀNG NÃO - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/PhuongPhapKhamHoiChungmangNao_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1319

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 925

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 555

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 792

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1255

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 512

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 904

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 678