hut be phot, thong tac ve sinh

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI CHỨNG MÀNG NÃO - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/PhuongPhapKhamHoiChungmangNao_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 895

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 775

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 886

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 490

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1230

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 661

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1298

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 534