hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM PHỐI HỢ VẬN ĐỘNG VÀ THĂNG BẰNG - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamphoihopvandongvathangbang_NMH.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1347

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 925

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 949

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 700

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1277

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 535

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 817