KHÁM PHỐI HỢ VẬN ĐỘNG VÀ THĂNG BẰNG - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamphoihopvandongvathangbang_NMH.flv

Các videos khác


KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 965

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1388

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 862

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 985

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 585

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1327

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 740