hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM PHỐI HỢ VẬN ĐỘNG VÀ THĂNG BẰNG - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamphoihopvandongvathangbang_NMH.flv

Các videos khác


PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1230

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 774

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 488

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 895

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1296

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 659

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 884