Tra cứu thông tin

BIỂU MẪU CÔNG KHAI  BẢNG TỔNG HỢP

QUYẾT ĐỊNH, QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA

UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ -----------------------------
Số: 329/QĐ-CĐYT     Quảng Ninh,  ngày 28  tháng 7 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chuẩn đầu ra với các ngành đào tạo
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH
 
Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-UB ngày 10/5/2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh “v/v quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh (Có danh sách ngành và chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo kèm theo);
Điều 2. Chuẩn đầu ra được áp dụng từ năm học 2017 - 2018. Giao cho Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với các khoa/phòng chức năng tổ chức triển khai, thực hiện quá trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đáp ứng theo qui định chuẩn đầu ra như đã ban hành;
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng, Phó các Khoa/Phòng, Giảng viên và Học sinh - Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;
 
 
Nơi nhận:
-          Như điều 3
-         Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
PGS.TS Nguyễn Hồng Hạnh
 

QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/CĐYT QN ngày 28  tháng 7 năm 2017)
                                                                    
A.   BẬC CAO ĐẲNG
I. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu kiến thức
Trình bày và áp dụng được:
- Những kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
- Những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán điều dưỡng, quy trình chăm sóc và các biện pháp phòng bệnh;
-  Các quy định của luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe của nhân dân và cộng đồng;
2.2. Mục tiêu kỹ năng
Người điều dưỡng ở trình độ cao đẳng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản và cần thiết như:
- Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;
- Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách;
- Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành;
- Đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục;
- Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hoá;
- Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý;
- Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;
- Có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn;
- Tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế, liên tục đào tạo cho mình và cho người khác;
- Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;
- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;
- Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học; 
- Có trình độ tin học (chứng chỉ B)  và ngoại ngữ (chứng chỉ B) để phục vụ công tác chuyên môn và học tập nâng cao trình độ, phát triển sự nghiệp.
2.3. Mục tiêu thái độ
- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;
- Khiêm tốn học tập vươn lên.
3. Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường
Sau khi tốt nghiệp người có bằng Cao đẳng Điều dưỡng có thể làm việc được ở các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế chuyên ngành.
4. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực theo các chương trình chuyên sâu và nâng cao tại các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học chuyên ngành theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục - đào tạo và Bộ Y tế
II. CAO ĐẲNG DƯỢC
1. Mục tiêu chung
          Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Mục tiêu kiến thức
- Có kiến thức khoa học cơ bản và d­ược học cơ sở;
- Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về chuyên ngành (quản lý, cung ứng hoặc kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm);
- Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.
- Có trình độ tin học (chứng chỉ B)  và ngoại ngữ (chứng chỉ B) để phục vụ công tác chuyên môn và học tập nâng cao trình độ, phát triển sự nghiệp.
2.2. Mục tiêu kỹ năng
- Quản lý, cung ứng thuốc;
- Đảm bảo chất lượng thuốc; chất lượng thí nghiệm
- Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;
- Thực hiện các nghiệp vụ về dư­ợc trong phạm vi nhiệm vụ đư­ợc giao;
- Hư­ớng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ d­ược có trình độ thấp hơn.
2.3. Mục tiêu thái độ
          - Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;
          - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;
          - Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;
          - Coi trọng kết hợp y- dư­ợc học hiện đại với y - d­ược học cổ truyền.
3. Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường
Sau khi tốt nghiệp người có bằng Cao đẳng Dược sĩ có thể làm việc được ở các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế, các cơ  sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y- Dược
4. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực theo các chương trình chuyên sâu và nâng cao tại các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học chuyên ngành theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục - đào tạo và Bộ Y tế
 
B. BẬC TRUNG CẤP
I. ĐIỀU DƯỠNG TRUNG CẤP
1. Mục tiêu chung
Đào tạo người Điều dưỡng đa khoa có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh, có đủ sức khỏe, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.
2. Mục tiêu cụ thể
2. 1. Mục tiêu kiến thức
- Trình bày và áp dụng được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
- Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
- Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh.
- Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng.
- Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp.
- Trình bày được luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
2.2. Mục tiêu kỹ năng
- Thực hiện được các qui trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản.
- Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng.
- Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh.
- Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch.
          - Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
1.                                                               - Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
- Có trình độ tin học (chứng chỉ B)  và ngoại ngữ (chứng chỉ B) để phục vụ công tác chuyên môn và học tập nâng cao trình độ, phát triển sự nghiệp.
2.3. Mục tiêu thái độ
- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Bảo đảm an toàn cho người bệnh.
3. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
Người có bằng Điều dưỡng đa khoa được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Người Điều dưỡng trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng chuyên khoa; Cao đẳng hoặc Đại học điều dưỡng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo.
II. YSĨ ĐA KHOA
1. Mục tiêu chung
Đào tạo người Y sĩ đa khoa có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành người cán bộ y tế, có khả năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thường theo quy định, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Không ngừng học tập và nâng cao trình độ.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Mục tiêu kiến thức
          - Trình bày được những kiến thức cơ bản về:
          +  Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.
          + Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
          - Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng một số bệnh thông thường.
          - Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm  sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân
2.2. Mục tiêu kỹ năng
          - Thực hiện được việc thăm, khám và chữa một số bệnh, chứng bệnh thông thường.
          - Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu, tại tuyến y tế cơ sở.
          - Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.
          - Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.
          - Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế quốc gia, phát hiện dịch bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng bệnh và chống dịch.
          - Truyền thông giáo dục sức khoẻ; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề sức khoẻ ở tuyến y tế cơ sở.
          - Quản lý trạm y tế xã.
- Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn và học tập nâng cao trình độ, phát triển sự nghiệp.
2. 3. Mục tiêu thái độ
          - Thực hành nghề nghiệp theo Luật pháp, tận tuỵ với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
          - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
3. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
Sau khi học xong người có bằng y sĩ đa khoa được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế tuyến xã, phường; làm nhiệm vụ y tế trong các trường học, khu công nghiệp, nhà máy theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Người y sĩ đa khoa nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành bác sĩ bậc Đại học và sau Đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế.
C. Y SĨ ĐÔNG Y
1. Mục tiêu tổng quát
     Đào tạo người Y sỹ Đông y có kiến thức, kỹ năng chuyên môn về y học cổ truyền bậc Trung học, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh; có đủ sức khỏe; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Mục tiêu kiến thức
- Có kiến thức và hiểu biết về các nhiệm vụ của y sĩ trung cấp trong chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế và cộng đồng;
- Có kiến thức, lý luận  và kỹ năng cơ bản về Y học Cổ truyền Phương Đông;
- Biết những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh theo y học cổ truyền kết hợp với các phương tiện của y học hiện đại;
- Có kiến thức về pháp luật, chính sách của Nhà nước hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
2.2. Mục tiêu kỹ năng
- Khám và chữa các bệnh và chứng bệnh thông thường bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại;
- Làm công tác hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công;
- Quản lý và bảo quản thuốc, dụng cụ, trang thiết bị trong khoa/phòng, đơn vị;
- Chế biến và bào chế một số dạng thuốc Y học cổ truyền;
- Hướng dẫn nhân dân trồng và sử dụng thuốc Nam để chữa một số bệnh và chứng bệnh tại nhà;
- Có trình độ tin học (chứng chỉ B)  và ngoại ngữ (chứng chỉ B) để phục vụ công tác chuyên môn và học tập nâng cao trình độ, phát triển sự nghiệp.
2.3. Mục tiêu thái độ
     - Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;
     - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;
     - Khiêm tốn học tập vươn lên.
3. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
          Người có bằng tốt nghiệp Y sĩ Đông Y học được tuyển dụng vào làm việc tại Trạm Y tế xã/phường, bệnh viện Y học cổ truyền, khoa Y học cổ truyền của Bệnh viện và các cơ sở y tế khác có nhu cầu.
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Người Y sĩ Y học Đông Y có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Bác sỹ Y học cổ truyền đại học và sau đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.
 
D. HỘ SINH TRUNG HỌC
1. Mục tiêu tổng quát
       Đào tạo người Hộ sinh có kiến thức, kỹ năng cơ bản trình độ bậc trung học về sức khỏe sinh sản, làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các cơ sở y tế và cộng đồng; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh, có đủ sức khỏe, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Mục tiêu kiến thức
- Có kiến thức và hiểu biết về các nhiệm vụ của nữ hộ sinh trung cấp trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ sơ sinh tại các cơ sở y tế và cộng đồng;
- Áp dụng được các nguyên tắc và những khái niệm sẵn có trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu vào công tác hộ sinh;
- Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
2.2. Mục tiêu kỹ năng
-  Phối hợp với bác sĩ và các nhân viên y tế để quản lý, thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản an toàn và hiệu quả tại các cơ sở y tế, cộng đồng;
- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và thực hiện thành thạo các quy trình điều dưỡng;
- Thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe tại cộng đồng;
- Phối hợp, áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;
- Thực hiện các kỹ năng thông tin, giáo dục, truyền thông trong công tác Dân số và KHHGĐ;
- Có trình độ tin học (chứng chỉ B)  và ngoại ngữ (chứng chỉ B) để phục vụ công tác chuyên môn và học tập nâng cao trình độ, phát triển sự nghiệp.
2.3. Mục tiêu thái độ
     - Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;
     - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;
     - Khiêm tốn học tập vươn lên.
3. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp người Hộ sinh Trung học có thể làm việc được ở các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế chuyên ngành Sản phụ khoa.
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Người Hộ sinh trung học nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Hộ sinh trưởng, Cao đẳng hộ sinh hoặc Đại học Điều dưỡng chuyên ngành Phụ sản theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế.
 
E. DƯỢC SĨ TRUNG HỌC
1. Mục tiêu tổng quát
     Đào tạo người Dược sĩ trung cấp có kiến thức, kỹ năng cơ bản về dược ở bậc trung cấp để làm việc tại các cơ sở Y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật; có đủ sức khỏe và có khả năng học tập vươn lên.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Mục tiêu kiến thức
     - Có kiến thức và hiểu biết về các nhiệm vụ của Dược sĩ trung cấp trong chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế và cộng đồng;
     - Biết vận dụng Đông - Tây y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;
     - Trình bày và áp dụng được các quy định của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến thực hành nghề nghiệp; công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
2.2. Mục tiêu kỹ năng
        - Hướng dẫn bệnh nhân và cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;
        - Hỗ trợ và quản lý, bảo quản, tồn trữ, cung ứng, cấp phát thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh Dược phẩm đúng quy chế, đúng kỹ thuật;
     - Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc của cộng đồng nơi làm việc;
      - Tham gia sản xuất thuốc thông thường trong phạm vi nhiệm vụ được giao;
- Có trình độ tin học (chứng chỉ B)  và ngoại ngữ (chứng chỉ B) để phục vụ công tác chuyên môn và học tập nâng cao trình độ, phát triển sự nghiệp.
2.3. Mục tiêu thái độ
     - Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;
     - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;
     - Khiêm tốn học tập vươn lên.
3. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
     Người có bằng tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế, cơ sở sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh Dược của Nhà nước và các cơ sở ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Người Dược sĩ trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể dự thi bậc đại học, sau đại học Dược theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế.

Nguồn tin: Trường CĐYT Quảng Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: công khai, tài chính
 

Bạn biết gì về Trường CĐYT Quảng Ninh?

Hệ thống đào tạo chuyên nghiệp.

Cơ sở, trang thiết bị hiện đại.

Sự nhiệt tình của các Giảng viên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 478

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26985

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3391681

Lịch học
Xem điểm online
Nhập điểm
Check mail
Bộ Y Tế
Bộ giáo dục và đào tạo
tỉnh đoàn quảng ninh
Sở Y tế
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh
Ban Quản Lý Vịnh Hạ Long
Sở Giáo Dục Đào Tạo Quảng Ninh
Đài truyền hình Quảng Ninh
Báo Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh

 

Quản trị Website

Name: Hỗ trợ kỹ thuật
Tư vấn tuyển sinh 2018

Name: Cán bộ tư vấn
Cao đẳng Dược TPHCM, bao dantri24hbiến chứng bệnh tiểu đườngCao Đẳng Y Dược TP Hồ Chí Minh, Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn, Thông Tin Tuyển Sinh Cao Đẳng Y Dược TPHCM, tettrungthu.biztin bóng đá mới nhất