Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng

Thứ sáu - 13/11/2020 02:27
Trường cao đẳng Y tế Quảng Ninh tuyển dụng một số vị trí sau.
.
   UBND TỈNH QUẢNG NINH
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ


         Số:        /KH-CĐYT

 
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
               Quảng Ninh, ngày      tháng      năm 2020

                                                                    KẾ HOẠCH
                                            Tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2020
                                                  của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh
                      
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;
Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng;
          Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 3/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định số 5270/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninn ban hành quy định tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động và thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định số 4981/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh danh mục vị trí việc làm của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2019 của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh về việc phê duyệt số lượng người làm việc của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh;
Căn cứ Nghị quyết Đảng ủy tháng 11/2020 và Biên bản họp giao ban cán bộ chủ chốt tháng 10/2020;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị,
Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh ban hành Kế hoạch tuyn dụng lao động hợp đồng đợt 2 – năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH
 • Nhằm bổ sung và tạo nguồn đội ngũ viên chức, người lao động cho các đơn vị thuộc Trường; đảm bảo có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao.
 • Công tác tuyển dụng phải được thực hiện công bằng, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định hiện hành.
 • Người lao động được ký kết hợp đồng lao động phải đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hàng chức danh nghề nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm. Ưu tiên tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn sau đại học, có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm phù hợp với chủ trương, nhu cầu tuyển dụng.
 • II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG ĐỢT 2 – NĂM 2020
             Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị trong Trường và số lượng người làm việc được phê duyệt, chỉ tiêu tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 gồm 08 chỉ tiêu (có danh sách cụ thể kèm theo).

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
          - Từ đủ 18 tuổi trở lên;
          - Có đơn đăng ký dự tuyển;
          - Có lý lịch rõ ràng;
          - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc được ký kết hợp đồng lao động;
          - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng.
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Nhà trường xác định (không trái với quy định của pháp luật).
2. Những người sau đây không được ký kết hợp đồng lao động:
- Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang trong thi gian b truy cu trách nhim hình s; đang chp hành bn án, quyết định v hình s ca Tòa án; đang b áp dng bin pháp x lý hành chính đưa vào cơ s cha bnh, cơ s giáo dc, trường giáo dưỡng.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 
 1. Đơn xin đăng ký dự tuyển
 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư trú hoặc lãnh đạo đơn vị đang công tác
 3. Bản sao công chứng Văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ.
 4. Bản sao công chứng Chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề
 5. Giấy khám sức khỏe trong thời hạn 06 tháng
 6. Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm (hoặc Bản xác nhận quá trình công tác của đơn vị)
 7. Hợp đồng lao động, các quyết định lương trước đây (nếu có);
 8. 02 ảnh 04x6.
          V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN
 
 1. Thời gian bắt đầu đăng thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Cổng thông tin điện tử của Trường, niêm yết công khai tại đơn vị, thông báo trên trang Facebook của Trường): Từ ngày 11/11/2020.
 2. Thi gian nhn h sơ đăng ký d tuyn: t ngày 12/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020 (trong gi hành chính, ngày làm vic).
 3. Địa đim np h sơ d tuyn: Phòng T chc – Hành chính – Quản trị, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh. ĐT: 0203.3837.977.
 4. Sơ tuyển hồ sơ ứng viên và lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại Trường và thông báo trên trang điện tử của Trường: Trước ngày 7/12/2020.
 5. Thành lập Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2020 và các Ban giúp việc của Hội đồng: Trước ngày 7/12/2020.
 6. Thông báo kế hoạch tuyển dụng và nội dung tuyển chọn tới các ứng viên: Ngày 9/12/2020.
 7. Tổ chức thi tuyển: Dự kiến ngày 16/12/2020.
 8. Tổng hợp và thông báo kết quả tuyển chọn công khai: Trước ngày 21/12/2020.
 9. Báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về trường hợp đề nghị ký kết hợp đồng lao động: Trước ngày 25/12/2020.
 10.  Thông báo kết quả và tổ chức ký hợp đồng lao động: Trước ngày 8/01/2021.


VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 
 1. Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị: Thường trực Hội đồng tuyển dụng, có trách nhiệm:
 • Lập kế hoạch trình Ban Giám hiệu phê duyệt;
 • Đăng thông báo tuyển dụng;
 • Tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ dự tuyển;
 • Đề xuất thành viên các Ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng;
 1. Các phòng, ban chức năng: thực hiện theo chức năng và yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng viên chức
 2. Các đơn vị tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020:
 • Phối hợp xây dựng hình thức và nội dung tuyển chọn lao động hợp đồng;
 • Phối hợp và tham gia công tác tuyển dụng theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh QN (b/c);
- Sở Nội vụ;
- Đảng ủy, HĐT (b/c);
- Các khoa/phòng/đoàn thể;
- Lưu: VT.
                  HIỆU TRƯỞNG


                        (Đã ký)


               Phạm Hoài Thương

 

5
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

16- KH/ĐTN

Kế hoạch tình nguyện hè năm 2020

Thời gian đăng: 29/10/2019

lượt xem: 172 | lượt tải:84

1771/VĐ-TTĐT&CĐT

Thông báo về việc tổ chức Hội Nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành Y

Thời gian đăng: 29/10/2019

lượt xem: 298 | lượt tải:83

Biểu mẫu 18

Công khai thông tin các hoạt động NC khoa học và chuyển giao công nghệ

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 312 | lượt tải:86

Biểu mẫu 18D

Công khai thông tin các hoạt động NC khoa học và chuyển giao công nghệ

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 350 | lượt tải:99

Biểu mẫu 20

Thông báo cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 272 | lượt tải:226
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay4,172
 • Tháng hiện tại103,424
 • Tổng lượt truy cập3,341,767

Huân trương lao động hạng nhì
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây