hut be phot, thong tac ve sinh
Mã văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực
40/2007/QC-BGDĐT Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy 01/08/2007 18/12/2017
25/2006/QC-BGDĐT Quy chế đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy 26/06/2006 18/12/2017
Quy chế tổ chức hoạt động của ban biên tập Website 12/04/2010 18/12/2017
*212/QĐ-CĐYT Nội quy lao động 20/06/2009 18/12/2017