hut be phot, thong tac ve sinh
Mã văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực
74/2013/NĐ-CP Nghị định 74-ND -CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 49/ND/CP 15/07/2013 18/12/2017
49/2010/NĐ-CP Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 14/05/2010 18/12/2017